ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES Voor de toepassing van deze overeenkomst omvatten "het Agentschap" en "de Adverteerder", indien de context dit toelaat, hun respectieve rechtverkrijgenden, sublicentiehouders en rechtsopvolgers. In gevallen waarin de klant van de Fotograaf een directe klant is (d.w.z. zonder bureau of tussenpersoon), worden alle verwijzingen in deze overeenkomst naar zowel 'het Agentschap' als 'de Adverteerder' geïnterpreteerd als verwijzingen naar de klant van de Fotograaf. "Foto's" betekent al het fotografisch materiaal dat door de Fotograaf is aangeleverd, of het nu gaat om transparanten, negatieven, afdrukken of enig ander type fysiek of elektronisch materiaal inclusief digitale bestanden.

2. AUTEURSRECHT Het volledige auteursrecht op de foto's berust te allen tijde over de hele wereld bij de fotograaf.

3. EIGENDOM VAN MATERIALEN Het eigendom van alle foto's blijft eigendom van de fotograaf.

4. GEBRUIK De gebruikslicentie wordt van kracht vanaf de datum van betaling van de betreffende factuur (en). Er mag geen gebruik worden gemaakt van de foto's vóór volledige betaling van de relevante factuur (en) zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. Elke toestemming die voor voorafgaand gebruik kan worden gegeven, wordt automatisch ingetrokken als de volledige betaling niet op de vervaldag heeft plaatsgevonden of als het Agentschap onder curatele wordt gesteld of wordt geliquideerd. De licentie is alleen van toepassing op de adverteerder en het product zoals vermeld op de voorkant van het formulier en het voordeel ervan wordt niet aan derden toegewezen zonder toestemming van de fotograaf. Dienovereenkomstig, zelfs wanneer enige vorm van ‘alle media’ licentie wordt verleend, moet de toestemming van de fotograaf worden verkregen vóór elk gebruik van de foto's voor andere doeleinden, bijvoorbeeld gebruik in verband met een ander product of sublicentie via een fotobibliotheek. Toestemming om de foto's te gebruiken voor doeleinden buiten de voorwaarden van de licentie wordt normaal verleend na betaling van een extra vergoeding, die voor dergelijk verder gebruik wederzijds moet worden overeengekomen (en volledig moet worden betaald). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle verdere Licenties met betrekking tot de Foto's onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

5. PROMOTIONEEL GEBRUIK De Fotograaf behoudt zich in alle gevallen het recht voor om de Foto's op elk gewenst moment en overal ter wereld te gebruiken voor reclame of anderszins promotie van zijn / haar werk. Na de in de gebruikslicentie vermelde exclusiviteitsperiode heeft de fotograaf het recht om de foto's voor alle doeleinden te gebruiken.

6. VRIJWARING De fotograaf is alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor auteursrechtelijk beschermde werken, handelsmerken, ontwerpen of ander intellectueel eigendom van derden als dit voorafgaand aan de opname uitdrukkelijk is overeengekomen. In alle andere gevallen is het Agentschap verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke goedkeuringen en zal het de Fotograaf vrijwaren van alle kosten, schadevergoedingen, claims en juridische kosten die voortvloeien uit het niet verkrijgen van dergelijke goedkeuringen.

7. BETALING Betaling door het Agentschap wordt verwacht voor de opgedragen werkzaamheden binnen 30 dagen na afgifte van de desbetreffende factuur. Als de factuur niet binnen 30 dagen volledig is betaald, behoudt de fotograaf zich het recht voor om rente in rekening te brengen tegen het tarief dat wordt voorgeschreven door de late betaling bij commerciële transacties Nationale wet 3/2004 van 29 december 2004 vanaf de datum van betaling tot de datum betaling is gedaan.

8. UITGAVEN Wanneer de fotograaf extra kosten of tijd maakt als gevolg van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door het Agentschap of de Adverteerder, of anderszins op hun verzoek, geeft het Agentschap toestemming aan en is het verplicht deze extra kosten te betalen of vergoedingen tegen het normale tarief van de fotograaf aan de fotograaf naast de kosten die op de ommezijde zijn weergegeven als overeengekomen of geschat.

9. WEIGERING Tenzij vooraf een weigeringsvergoeding is overeengekomen, is er geen recht om te weigeren op basis van stijl of samenstelling.

10. ANNULERING & UITSTEL Een boeking wordt als definitief beschouwd vanaf de datum van bevestiging en dienovereenkomstig zal de Fotograaf naar eigen goeddunken 50% annuleringskosten in rekening brengen van het definitieve overeengekomen bedrag voor annulering of uitstel.

11. OPSLAG VAN FOTO'S Na ontvangst van de foto's aanvaardt het bureau alle verantwoordelijkheid voor het archiveren en beschermen van de foto's. Fotograaf archiveert afbeeldingsbestanden niet permanent. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de levensduur van de aangeboden digitale media of voor toekomstige wijzigingen in digitale technologie of medialezers die kunnen leiden tot het niet kunnen lezen van de aangeboden bestanden. Het is de verantwoordelijkheid van het Agentschap om ervoor te zorgen dat digitale bestanden naar behoefte worden gekopieerd naar nieuwe media.

12. RECHT OP KREDIET De Fotograaf claimt het recht te worden gecrediteerd als auteur van de Foto's in overeenstemming met de EU-auteursrechtrichtlijn. Elke ongeoorloofde reproductie van foto's vormt een inbreuk op het auteursrecht.

13. AANSPRAKELIJKHEID Onze volledige aansprakelijkheid voor enige inbreuk op deze Overeenkomst of enige vertegenwoordiging, handeling of nalatigheid (inclusief nalatigheid) is beperkt tot onze vergoeding met betrekking tot de Fotoservices en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of zuivere economisch verlies, kosten, schade, kosten of uitgaven. De beperking van de aansprakelijkheid is ook van toepassing in het geval dat foto's verloren gaan door defecten in apparatuur, verloren gaan in de post of anderszins verloren gaan of beschadigd raken wanneer de fotograaf niet aansprakelijk is.

14. TOEPASSELIJK RECHT Op deze overeenkomst is Spaans recht van toepassing.

15. VARIATIE Deze algemene voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Fotofilm24
Professionele fotograaf in Valencia.

Adres
C/ Soledad Domenech 16
46020 Valencia


Contact
Telefoon: +34 644 45 61 81
(Pablo Torres)

info@fotofilm24.com
© 2019 - Fotofilm24 - Fotograaf in Valencia
X
X
X